Bare PCB AOI 검사 장비 및 Film 검사 장비 > Bare PCB AOI 검사장비

본문 바로가기

Bare PCB AOI 검사장비

 

Bare PCB | Bare PCB AOI 검사 장비 및 Film 검사 장비

본문


Bare PCB AOI 검사 장비 및 Film 검사 장비

3731925381_1483689574.5055.png3731925381_1483689598.7158.png3731925381_1483689612.3106.png3731925381_1483689625.9895.png3731925381_1483689639.6489.png3731925381_1483689653.2728.png 


업체명: 주식회사 알파글로벌    대표이사 : 김상규    사업자등록번호 : 441-88-00738    주소 : 경기도 광명시 하안로60 광명테크노파크 A동 1404호
A-1404, Gwangmyeong Technopark, 60 Haanro, Gwangmyeongsi, Gyeonggido, Korea(14322)
TEL : 02-2625-2692    FAX : 02-2625-4612    HP : 010-3714-9301    E-mail: alpha@alphaglobal.kr    Blog : sunny8706.blog.me
Copyright(c) 2016 Alpha Global. All right reserved.

방문자

오늘
2
전체
51,130